Projekcja sprawozdania finansowego

Projekcja sprawozdań finansowych często nastręcza problemów. Jednak ma ona pewne prawidłowości, które upraszczają cały proces projektowania i okazuje się na końcu nie tak aż trudnym zadaniem, jeśli dojdziemy do wprawy w jej przygotowywaniu.

W pierwszej kolejności warto przygotować prognozę sprzedaży naszych produktów, usług i towarów. Na tej podstawie szacujemy przychody z poszczególnych pozycji. Następnie prognozujemy różne kategorie kosztów w grupach zgodnie z naszych schematem rachunku zysków i strat.

Ważną sprawą jest też rozpisanie amortyzacji oraz zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (tu np. oprogramowanie komputerowe), bo na tej podstawie wpisujemy ich wartość w poszczególnych latach w bilansie.

W aktywach obrotowych w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów należności krótkoterminowe to wartość niezapłaconych nam faktur wystawionych naszym kontrahentom na koniec roku. Biorąc pod uwagę okres, na jaki wystawiamy do zapłacenia faktury (np. 7 lub 14 dni) szacujemy to, ile nam są dłużni nasi klienci na dzień 31 grudnia i tę wartość wpisujemy w tej pozycji bilansu.

W przypadku prowadzenia pełnej księgowości poziom należności, podobnie jak zapasów i   zobowiązań, obliczamy na podstawie cyklu rotacji, w oparciu o który liczymy zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i jego elementy.

Środki pieniężne pobieramy z przepływów środków pieniężnych; to pobranie wykonujemy na sam koniec.

Z kolei w pasywach w zobowiązaniach krótkoterminowych (z tytułu dostaw i usług) wpisujemy nasze zadłużenie na koniec roku u naszych dostawców (niezapłacone przez nas faktury).

Zobowiązania możemy szacować proporcjonalnie do naszych kosztów np. 14 dni z 365 dni w roku * koszty z datą wymagalności 14 dni. Podobnie z należnościami.

W przepływach środków pieniężnych w grupie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wynik netto (pobieramy go z rachunku zysków i strat) korygujemy o: amortyzację, odsetki i dywidendy, zmianę stanu takich kategorii jak: rezerwy, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe. Zmiana oznacza, że od wartości z aktualnego roku odejmujemy tę wartość z roku poprzedniego. Przy czym zmiany wartości z aktywów (np. zapasy, należności) mnożymy przez (-1), a wartości z pasywów (np. zobowiązania) pozostawiamy bez zmiany znaków. Wartość amortyzacji pobieramy z rachunku zysków i strat. Odsetki pobieramy z rachunku zysków i strat i dajemy je w tej kategorii przepływów z minusem, jeśli otrzymane, z plusem jeśli zapłacone. Ten zabieg czynimy, aby przenieść tę kategorię do grupy przepływów z działalności finansowej.

Kolejna grupa to przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Tutaj zmiana wartości składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych to różnica ich wartości w danym roku i w poprzednim roku plus amortyzacja w danym roku.

W grupie „Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej” wykazujemy zmiany stanu zobowiązań długoterminowych, stanu kredytów i pożyczek i innych. Odsetki i dywidendy dajemy z plusem, jeśli otrzymane, a z minusem, jeśli zapłacone.

Na koniec podajemy zmianę stanu środków pieniężnych – dodajemy sumy przepływów z poszczególnych grup. Następnie podajemy stan środków pieniężnych na początek roku (jest on równy stanowi środków pieniężnych na koniec roku poprzedniego). Do niego dodajemy zmianę stanu środków pieniężnych w danym roku i w ten sposób otrzymujemy stan środków pieniężnych na koniec danego roku.

Ten stan środków pieniężnych wpisujemy do bilansu w pozycję Środki pieniężne (Aktywa/ Aktywa obrotowe/ Inwestycje krótkoterminowe).

Kapitał własny to różnica pomiędzy sumą aktywów a sumą pozostałych pasywów poza kapitałem własnym, bo suma aktywów i suma pasywów muszą być sobie równe.

W celu sprawdzenia projekcji do kapitałów własnych z roku poprzedzającego dany rok dodajemy zysk netto z danego roku, dodajemy „Zmianę netto z tyt. wydania udziałów (akcji), dopłat, podziału zysku” z rachunku przepływów dla danego roku i odejmujemy sumę kapitałów własnych z analizowanego roku – powinno się to wyzerować.

 

0 Comments

Leave a reply